VẬN CHUYỂN BIỂN

  • Sắp xếp và giao hàng từ cửa đến cửa
  • Sắp xếp và giao hàng từ cảng đến cửa
  • Sắp xếp và giao hàng từ cửa đến cảng
  • Sắp xếp giao hàng trung chuyển (giao hàng tam giác)
  • Thủ tục hải quan
  • Xử lý hàng hóa thông thường, dễ hỏng và nguy hiểm
  • Chúng tôi cung cấp dịch vụ hợp nhất hàng tuần đến hầu hết các cảng trong khu vực cho cả FCL/LCL/RORO/BREAKBULK.