VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG

  • Sắp xếp và giao hàng từ cửa đến cửa
  • Sắp xếp và giao hàng từ cảng đến cửa
  • Sắp xếp và giao hàng từ cửa đến cảng
  • Sắp xếp giao hàng trung chuyển (giao hàng tam giác)
  • Thủ tục hải quan
  • Xử lý hàng hóa nguy hiểm
  • Chúng tôi hiểu rằng trong những thời điểm cấp bách, khách hàng sẽ trả một khoản phí cao hơn để chọn vận chuyển hàng không. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng là trường hợp đúng.
  • Cùng với mạng lưới tài nguyên phong phú của chúng tôi, chúng tôi sẽ tìm hiểu và tư vấn cách phương pháp kinh tế nhất để giao hàng của bạn.
  • Tùy thuộc vào chi tiết hàng hóa, vận chuyển hàng không đôi khi có thể trở thành lựa chọn chi phí thấp hơn!